Za ugradnju dizala suglasnost svih suvlasnika zgrade

Živimo u peterokatnici s tri stubišta. Zgrada ima ravni krov koji stalno prokišnjava te smo željeli prije dvadesetak godina dograditi još jedan kat jer nam je investitor u zamjenu nudio izgradnju dizala. Zamisao je propala jer protiv takve investicije bila dva suvlasnika. Sada namjeravamo postaviti kosi krov te ugraditi dizalo za što smo pribavili odgovarajuće dozvole i pristali na povećanja pričuve. Zanima nas trebamo li za navedeni zahvat imati suglasnost svih suvlasnika ili je dovoljan glas onih koji žele investirati. Također, zanima nas je li prihod od reklame koja se nalazi na bočnoj strani zgrade prihod cijele zgrade, ili samo stubišta čija je to bočna strana? – pitaju čitatelji iz Zagreba.

Podizanje kata, kosog krova ili ugradnja dizala posao je koji premašuje okvir redovitog upravljanja zgradom te je potrebna suglasnost svih suvlasnika. Osim za poslove koji se po svojoj prirodi smatraju izvanrednim poslovima, za donošenje odluke o poduzimanju poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja zgrade potreban je pristanak svih suvlasnika. Iznimno od navedenog pristanak svih suvlasnika nije potreban ako suvlasnici koji imaju većinu zajedničkih suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove, ili da se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve ako se time ne ugrožava mogućnost da se iz pričuve podmire troškovi redovitoga održavanja, te ako poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.

Što se tiče prihoda od zakupa smatram da – ako je riječ o jedinstvenoj zgradi koja se nalazi na jednoj katastarskoj čestici – da je fasada zajednički konstruktivni dio zgrade te da je i prihod od zakupa fasade prihod cijele zgrade, dakle svih ulaza zgrade.

11