Kapara i prava na njen povrat ili zadržavanje

Kao kupci nekretnine dali smo za nju kaparu. Vlasnici nekretnine se nakon toga nisu željeli naći s nama i na kraju su nekretninu prodali drugim osobama. Ostali smo zakinuti za 5000 eura, a sudskom postupku odbijena je naša tužba za povrat novca. Što možemo učiniti? – pita čitateljica A. K. Iz Zagreba.

Kapara je određena količina (svota) novca ili drugih zamjenjivih stvari koje jedna strana određenog ugovornog odnosa daje drugoj strani kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se ugovorne obveze ispuniti. Bit kapare je u zabrani odustajanja od ugovora te u sankciji gubitka kapare u slučaju da je za neispunjenje ugovora odgovorna strana koja je kaparu dala, odnosno obveza predaje dvostruke kapare u slučaju da je za neispunjenje ugovora kriva strana koja je kaparu primila.

Kaparu je moguće ugovoriti i kao odustatninu i u tom slučaju svaka ugovorna strana može odustati od ugovora. Ako od ugovora odustane strana koja je kaparu dala, gubi kaparu. Odustane li strana koja je kaparu primila, obvezna ju je vratiti u dvostrukom iznosu.

U vašem slučaju nemoguće je dati ocjenu razloga zbog kojih ste izgubili sudski postupak radi povrata kapare. No načelno je moguće govoriti o situaciji u kojoj nisu bili ispunjeni uvjeti za predaju kapare jer, primjerice, nije bio zaključen ugovor o kupoprodaji. U slučaju da je kapara ugovorena kao odustatnina, a vaše ponašanje je ocijenjeno kao odustajanje od ugovora, ili da ste po ocjeni suda za neispunjenje ugovora sami odgovorni, u tom slučaju gubite dani iznos kapare.

Stoga bi trebalo provjeriti uvjeta za davanje kapare i sadržaj ugovorne odredbe o kapari te utvrditi na kojoj strani leži

13